Spedycja morska

Spedycja morska (transport morski), także w dziedzinie rozważań prawnych oraz teoretycznych, kiedy i w powszechnej praktyce spedycyjnej nieodłącznie związuje się z terminem Incoterms (International Commercial Terms), które zwie się również Międzynarodowymi Regułami Handlu, natomiast stosuje w wypadku usług rodzaju transport kontenera czy kontener transport.

Spedycja morska INCOTERMS to streszczenie międzynarodowych uregulowań prawnych, formułujących warunki sprzedaży, jakich wykładnia może być globalnie przyjęte na całym globie.  , tym samym jego zorganizowania nie chce podjąć się byle kto, lecz pomóc w jego realizacji zdoła wyłącznie profesjonalna firma transportowa.

Dostosowania te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę jak również sprzedawcę, natomiast zarówno określają rodzaje transportu. Incoterms kieruje się nadrzędnymi prawami Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, które zostały opublikowane w 1936 roku a także reguluje transport morski. Teraz wiążaca jest wersja Incoterms 2010, jaka zastąpiła poprzednią dystrybucję – Incoterms 2000.

Dostosowania INCOTERMS a także ich cechy: obowiązują przy obrocie dobrami fizycznymi (zarówno w ramach transport kontenera) ich stosowanie jest fakultatywne obowiązują wyłącznie eksportera i importera – z ich wykorzystywania wyłączeni są spedytorzy oraz firmy transportowe, włączają usługi „kontener transport” normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS.

Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem morskim towarów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to m.in. przewóz artykułów, rozliczenie zobowiązań eksportowych oraz importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu jak również ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan towarów w różnorodnych punktach procesu transportowego. Incoterms są używane zawsze w połączeniu z lokalizacją geograficzną a także nie zajmują się transferem praw własności. Stosowane w ramach „transport kontenera” jak również kontener-transport.spedycja morska

Incoterms 2000

Reguły oraz prawa są zalecane oraz publikowane poprzez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 może być oryginalny tekst angielski, który został zaaprobowany przez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.
Kanony a także prawa ujęte w Incoterms 2000 (transport morski) podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na wspólne dla osobnych grup warunki, m.in. opłaty za transport jak również ubezpieczenie, moment przeniesienia ryzyka (zaś tym samym sfinalizowania dostawy, co może być bezpośrednio związane z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności jak również koszty związane z odprawami (transport kontenera) celnymi eksportowymi i importowymi.

Grupa E – Departure – Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, gdy również nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

EXW. Ex Works (… named place) – Od zakładu (… określone miejsce). Termin ten przedstawia najmniejszą odpowiedzialność (zagadnienia transport morski) i zaangażowanie ze strony sprzedającego (dot. usług kontener transport). Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia artykułów do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu, bez zobligowania do dalszych przedsięwźeć ze strony sprzedającego.

Grupa F – Main Carriage Unpaid – Grupa „F..” zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu (też: transportu morskiego) ani ubezpieczenia. Traqnsport kontenera.

FCA. Free Carrier (… named place) – Franco przewoźnik (… określone miejsce).Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku i ubezpieczenia do momentu przekazania artykułów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu poprzez kupującego, w oznaczonym miejscu. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku poprzez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia czy utraty towaru na kupującego.

FAS. Free Alongside Ship (… named loading port) – Franco wzdłuż burty statku (… określony port załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu morskiego oraz ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia artykułów (kontener transport) do burty statku w oznaczonym porcie nadania, jednakże bez załadunku produktów na statek. Od tego momentu wszystkie koszty a także ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin zdoła być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego – w tym transport kontenera a także wodnego – śródlądowego.

FOB. Free On Board (… named loading port) – Franco statek (… określony port załadunku). Kiedy w przypadku FCA, jednakże punktem przeniesienia kosztów oraz ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego bywa moment przekroczenia burty statku przez towar, sprzedający ponosi również koszty załadunku. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego jak również wodnego śródlądowego.

Grupa C – Main Carriage Paid – Sprzedający zawiera umowę przewozu oraz ponosi jego koszty. Sprzedający bywa także zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszystkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem a także innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

CFR. Cost and Freight (… named destination port) – Koszt a także fracht (… określony port przeznaczenia – transport morski). Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia artykułów (od momentu załadunku na statek w porcie nadania, kontener transport), jakie leżą po stronie nabywcy; dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek przewoźnika wskazanego poprzez wykonującego transport kontenera.

CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port) – Koszt, ubezpieczenie jak również fracht (… określony port przeznaczenia). W odróżnieniu od CFR, sprzedający może być odpowiedzialny zarówno za zawarcie umowy jak również opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Warto zaznaczyć, iż Incoterms 2000 zobowiązują sprzedającego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej jedynie w podstawowym zakresie. Również CFR jak jak również CIF mogą być używane jedynie w odniesieniu do transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

CPT. Carriage Paid To (… named destination port) – Przewoźne opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CFR w transporcie innym, niż morskim a także wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym, transpoert kontenera, kontener transport).

CIP. Carriage and Insurance Paid to (… named destination port) – Przewoźne jak również ubezpieczenie opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim jak również wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).
Grupa D – Arrival – Sprzedający bywa zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca lub portu przeznaczenia.

DAF. Delivered At Frontier (… named place) – Dostarczone na granicę (… określone miejsce). Sprzedający może być zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji kupującego na granicy, niemniej jednak przed granicą odprawy celnej kraju odbiorcy. W wypadku dostawy DAF, koszt jak również ryzyko rozładunku towaru są po stronie kupującego. Sprzedający zobowiązany bywa do przeprowadzenia odprawy celnej eksportowej. Termin odnosi się do granicy lądowej, niezależnie od środka transportu.

DES. Delivered Ex Ship (… named port) – Dostarczone na statek (… określony port). Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia do dyspozycji (rozładunku – transport morski) poprzez odbiorcę na statku we wskazanym porcie przeznaczenia. Sprzedający może być zobowiązany ponieść wszystkie koszty do tego momentu, ponosi zarówno ryzyko uszkodzenia bądź utraty towarów – transport kontenera – podczas transportu do portu przeznaczenia. Sprzedający bywa zobowiązany do odprawy celnej eksportowej. Koszt jak również ryzyko rozładunku są po stronie kupującego. Termin analogiczny do DAF, w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego jak również multimodalnego z dostawą na statku w porcie przeznaczenia (kontener transport).

DEQ. Delivered Ex Quay (… named port) – Dostarczone na nabrzeże (… określony port, transport morski). Analogicznie, jak w przypadku DES, jednak towar winien być postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Koszty a także ryzyko rozładunku leżą po stronie sprzedającego. Termin używany w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego a także multimodalnego, z rozładunkiem ze statku w porcie przeznaczenia.

DDU. Delivered Duty Unpaid (… named destination place) – Dostarczone, cło nieopłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Warunki dostawy DDU zobowiązują zbywcy do dostarczenia produktów – kontener transport – we ustalane (dowolne) miejsce, też w kraju odbiorcy, wraz z poniesieniem wszystkich kosztów i ryzyk z tym związanych, z wyjątkiem wszystkich kosztów celnych a także odpowiedzialności z tym związanej (przeprowadzenia odprawy celnej importowej). Ładunek uważa się za dostarczony bez rozładunku z ostatniego środka transportu. Termin ma zastosowanie dla wszelkich środków transportu, jednak w przypadku miejsca dostawy przewidzianego w porcie przeznaczenia (bez dalszego transportu lądowego po stronie sprzedającego, transport kontenera) powinny zostać użyte terminy DES bądź DEQ.

DDP. Delivered Duty Paid (… named destination place) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność i zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność i pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową.

Incoterms 2010

W stosunku do Incoterms 2000 zmieniła się zaledwie grupa D. wygląda ona następująco:

DAT. Delivered at Terminal) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Dostarczone do terminalu (sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu i jego rozładunek. DAT zastępuje dotychczas stosowaną DEQ.
DAP. (Delivered at Place) – Dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, aczkolwiek jego rozładunek może być w gestii kupującego). DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES a także DDU.

Wyżej przywołane dotyczą zakresu: transport morski, transport kontenera, kontener transport.